04-6941381 emek@emek.org.il
חדשות והודעות
נצא לחופש פסח בין ה- 13/4 ועד ה- 30/4.
לשכבות י"א ו-י"ב לימים המרוכזים ולתגבורים מופיע בדף הראשי לשירותכם.
הודעות

לעדכונים, תמונות, חוויות ורוח בית הספר

רשמו: "עמק החולה - בית חינוך משותף"

והצטרפו לעוקבים שלנו!!!

דרושים בעמק

משרות דרושים בבית הספר ומכרזים

 

משרות דרושים באזור הגליל העליון בקישור כאן

 

 

 

 

מידעמק

37111416_s

 צוות בית הספר שולח אליכם את מקבץ הפעילויות המרכזיות

בכל חודש

לכל הגיליונות

ההרשמות לקראת שנה"ל תשע"ז החלו

תלמידים שאינם באזור הרישום שלנו ומעוניינים ללמוד אצלנו בכיתה ז' מוזמנים למלא את

אוגדן ההרשמה

לפרטים נוספים: 04-6941381 שלוחה 131 (נורית)

לוחות מבחנים

שכבה י"א

שכבה י"ב

לוח הסעות לתגבורים

וימים מרוכזים

 

 

לוח שנת הלימודים

2016

לוח חודשי,

אירועים,

מבחנים ופעילויות

בביה"ס

כאן

33679820_s

לוח מבחנים כלל בית ספרי

כאן

  אלבום תמונות בית ספרי

33948011_s